(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

Hàng hóa các loại tịch thu đã được phê duyệt chuyển bán đấu giá đợt 24, 25/2021 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

Ngày 30/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 30/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 30/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 30/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 7