(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2021 do Cục dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Tài sản cố định, công cụ dụng cụ hư hỏng, không sử dụng được sau kiểm kê 0h ngày 01/01/2021 và tài sản, vật tư thu hồi từ tháo dỡ công trình xây dựng, sửa chữa của Cục DTNN KV Thanh Hóa

Cục dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa

Ngày 30/8/2021, đấu giá tài sản, vật tư thu hồi tại Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 30/8/2021, đấu giá tài sản, vật tư thu hồi tại Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 30/8/2021, đấu giá tài sản, vật tư thu hồi tại Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 30/8/2021, đấu giá tài sản, vật tư thu hồi tại Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 30/8/2021, đấu giá tài sản, vật tư thu hồi tại Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 30/8/2021, đấu giá tài sản, vật tư thu hồi tại Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 30/8/2021, đấu giá tài sản, vật tư thu hồi tại Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 30/8/2021, đấu giá tài sản, vật tư thu hồi tại Thanh Hóa ảnh 8
Ngày 30/8/2021, đấu giá tài sản, vật tư thu hồi tại Thanh Hóa ảnh 9
Ngày 30/8/2021, đấu giá tài sản, vật tư thu hồi tại Thanh Hóa ảnh 10
Ngày 30/8/2021, đấu giá tài sản, vật tư thu hồi tại Thanh Hóa ảnh 11