(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đô Thành ủy quyền như sau:
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1