(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2020 do Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 01 Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: 01 (một) lô tài sản đã hết khấu hao, hỏng/lạc hậu, đủ điều kiện thanh lý, gồm: Bộ máy chủ IBM Cluster Xeon 32 bit, Máy chủ Sun SPARC T2000+Phần mềm, Thiết bị Cisco ACS 1121.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 930.000 đồng (Chín trăm ba mươi nghìn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

a. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 150.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

6. Thời hạn, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 27/7/2020 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Số 01 Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 27/7/2020 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

8. Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 29/7/2020 người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 30/7/2020 tại Phòng họp tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công (Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá; Đã nộp lệ phí môn bài năm 2020 (nếu là tổ chức); Có đủ năng lực tài chính để mua tài sản đấu giá; Mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

+ Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

- Đối với tổ chức:

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Lệ phí môn bài năm 2020;

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện hợp pháp của tổ chức;

Giấy ủy quyền, Bản sao có chứng thực Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người ủy quyền và người được ủy quyền (trong trường hợp người đại diện hợp pháp của tổ chức ủy quyền cho người khác đăng ký tham gia đấu giá);

+ Mỗi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được đứng tên một người tham gia đấu giá. Trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp đứng tên người tham gia đấu giá; Tổng công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, doanh nghiệp có một bên góp vốn liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp đứng tên người tham gia đấu giá.

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

- Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

- Nộp tiền đặt trước theo quy định. Những trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá của khách hàng được nộp trực tiếp (bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trong thời gian quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

11. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, SĐT: 02053.717.994) hoặc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Số 01 Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./.