(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/5/2020 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 6
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 7
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 8
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 9
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 10
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 11
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 12
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 13
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 14
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 15
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 16
Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn ảnh 17