(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung ủy quyền như sau:

Đấu giá các vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý, được phân chia thành 02 lô hàng:

- Lô 01: Các vật tư thiết bị thanh lý thuộc danh mục chất thải nguy hại

- Lô 02: Các vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý khác.

Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Trung

Ngày 30/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý tại TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 30/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý tại TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 30/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý tại TP. Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 30/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý tại TP. Đà Nẵng ảnh 4
Ngày 30/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý tại TP. Đà Nẵng ảnh 5
Ngày 30/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý tại TP. Đà Nẵng ảnh 6