(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/9/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Gia Lai ủy quyền như sau:

Tài sản thứ nhất: 02 Quyền sử dụng đất. a. Quyền sử dụng đất 01: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 36725. b. Quyền sử dụng đất 02: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 367251.

Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE408858. Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 408857.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Gia Lai.

Ngày 3/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 3/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 3/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 3/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 3/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 5