(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/8/2020 như sau:

(Về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp đối với Khu đất có ký hiệu TMD 355 tại Khu CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương)

Căn cứ hợp đồng đấu giá tài sản số 39/2020/HĐ-DVĐG giao kết ngày 30 tháng 6 năm 2020, ký giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu.

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp đối với Khu đất có ký hiệu TMD 355 tại Khu CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương, chi tiết như sau:

Tên khu đất: Khu đất có kí hiệu TMD 355 tại Khu CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương

Địa điểm: Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Vị trí khu đất:

Phía Bắc giáp tuyến đường quy hoạch số 11 (lộ giới 9m), bãi đỗ xe và khu vực dân cư hiện hữu;

Phía Nam giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 26m (đường Hoàng Lanh) và dự án Khu dân cư khu vực 4 phường Xuân Phú;

Phía Đông giáp tuyến đường quy hoạch số 06 (lộ giới 12m);

Phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch số 11 (lộ giới 9m).

Diện tích khu đất đấu giá: 1.637,4m2 (Theo trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 06/8/2018, kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh);

Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất: Khu đất đã được đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tương đấu đầy đủ;

Thông số quy hoạch đầu tư trên khu đất: Thực hiện theo Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) chỉnh trang Khu đất CTR4, Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết Khu đất CTR4, Công văn số 2538/UBND-XD ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về việc thống nhất chỉ tiêu quy hoạch Khu đất ký hiệu TMD 355 tại Khu đất CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương, cụ thể như sau:

Chức năng sử dụng đất: Đất Dịch vụ - thương mại;

Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với tuyến đường có lộ giới 26m: Lùi > 4m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đối với các tuyến đường có lộ giới 9m và 12m: Lùi > 3m so với chỉ giới đường đỏ;

Mật độ xây dựng công trình: < 60%;

Tầng cao công trình: Tối đa 5 tầng, tối thiểu 3 tầng;

Phương án kiến xây dựng phải dành diện tích bố trí bãi đỗ xe phù hợp theo hướng dẫn của Sở xây dựng.

Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp);

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh;

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu thu tiền thuê đất hàng năm để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

Mục tiêu kêu gọi Dự án đầu tư: Hình thành khu dịch vụ thương mại tổng hợp, nhằm bổ sung việc cung cấp các dịch vụ phục vụ cho người dân và khách du lịch, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch phát triển đô thị mới An Vân Dương theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh;

Tiêu chí về quy mô, tính chất của Dự án kêu gọi đầu tư trên khu đất: Đầu tư Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp với quy mô, tính chất Dự án theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh;

Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: > 30 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền thuế đất thực hiện Dự án đầu tư);

Thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định: Tổng thời gian thực hiện Dự án không quá 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tuch cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan);

Thời gian bàn giao khu đất trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đủ tiền trúng đấu giá;

Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Sau khi có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh, Nhà đầu tư trúng đấu giá liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

GIÁ KHỞI ĐIỂM, HÌNH THỨC NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HỒ SƠ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN.

Giá khởi điểm: Thực hiện theo Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cho thuê quyền sử dụng đất trả tiền hàng năm Khu đất có kí hiệu TMD 355 tại Khu CTR4 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương là: 260.000,0 đồng/m2/năm x 1.637,4m2 = 425.724.000,0 đồng/năm (Bốn trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm hai mươi bốn ngàn đồng trên năm);

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định;

Về ổn định đơn giá thuê đất: Đơn giá trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất được ổn định trong 10 năm đầu; hết thời gian ổn định thì thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định chung của Nhà nước.

Hình thức nộp tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước: Hình thức nộp tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước: Nộp tiền thuế đất hàng năm, thời điểm tính tiền thuế đất kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh.

Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản: Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp đối với Khu đất có kí hiệu TMD 355 tại Khu CTR4 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương; Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cho thuê quyền sử dụng đất trả tiền hàng năm Khu đất có kí hiệu TMD 355 tại Khu CTR4 thuộc Khu A - Khu đô thị mới An Vân Dương; Thông báo số 323/TB-PTQĐ ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp đối với Khu đất có ký hiệu TMD 355 tại Khu CTR4 thuộc Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương; Bản vẻ khu đất.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN, BÁN HỒ SƠ, TIỀN MUA HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC; BƯỚC GIÁ; ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày 29 tháng 7 năm 2020, Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu; Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem trong giờ hành chính vào ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2020. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu đến ngày 24 tháng 7 năm 2020.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ 00 ngày 29 tháng 7 năm 2020 tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Một triệu đồng trên một hồ sơ).

Tiền đặt trước: 426.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi sáu triệu đồng) tính 10% mức giá cho thuê trong 10 năm đầu tiên; Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu. Tài khoản số: 55110001001206 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thừa Thiên Huế từ ngày 29/7/2020 đến trước 17 giờ 00 ngày 31/7/2020 (Khách hàng tự nguyện nộp tiền đặt trước, trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước và không có quyền khiếu nại về việc này).

Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 29 tháng 7 năm 2020 tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Người được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất cho thuê, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án đã được quy định, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư khác, đúng các quy định khác của Luật Đất đai năm 2013 và cam kết thực hiện Dự ấn đầu tư theo quy hoạch, theo thời gian và tổng mức đầu tư Dự án;

Một (01) hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một (01) tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng (01) Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty vói công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Điều kiện được tham gia đấu giá:

Có đơn đăng kí tham giá đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn) và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phát hành; trong đó có nội dung Nhà đầu tư chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2014, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực Dự án đầu tư;

Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá này; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh;

Có cam kết thực hiện ký quỹ để đảm bảo thực hiện Dự án sau khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định không qua 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan) thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó;

Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án tối thiểu 30 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất thực hiện Dự án đầu tư) và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

+ Nhà đầu tư có hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là 06 tỷ đồng trở lên thể hiện qua các báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh hợp pháp khác theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán đối với Nhà đầu tư dự án thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp mới thành lập (dưới 01 năm và chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất) thì vốn sở hữu được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo; đối với cá nhân thì có các giấy tờ chứng minh vốn bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng,…

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định;

+ Có cam kết của tổ chức tài chính về việc cho vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư;

Về năng lực, kinh nghiệm đầu tư: Nhà đầu tư có hồ sơ chứng minh đã có kinh nghiệm thực hiện dự án trong lĩnh vực du lịch, bất động sản;

Không có phạm vi quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác; cụ thể là có văn bản xác nhận về việc sử dụng đất đai trên địa bàn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với tổ chức đăng ký đấu giá) hoặc của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế (đối với hộ gia đình, cá nhân đăng ký đấu giá);

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai;

Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham giá đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thành lập Tổ chuyên gia để thẩm định các điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Mục III của Phương án này (Tổ chuyên gia gồm đại diện đơn vị chức năng liên quan).

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Các hồ sơ đăng ký được thẩm định về điều kiện tham gia đấu giá.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ; HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00’ ngày 3/8/2020, tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.39406853 - (028) 62561989 DĐ: 0987435509

Fax: 028.39406853 - (028) 62561989

Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Tầng 5 của Tòa nhà ETI, số 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Điện thoại: (0234) 8380566; DĐ: 0987435509 – 0348062738 - 0906562503

Hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0935907766.

Để biết thêm thông tin chi tiết về tài sản trước khi tham gia đấu giá.