(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/7/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy ban nhân dân Quận 9 ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 40/HĐ-ĐG ngày 12/6/2020 được ký kết giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy ban nhân dân Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy ban nhân dân Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 69A Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá…:

a/ Tên tài sản đấu giá (đấu giá từng xe): 06 xe ô tô các loại:

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1024, hiệu TOYOTA HIACE, màu xanh, số loại RZH114, số máy 1RZ-1293791, số khung RZH114-9003602, do Nhật Bản sản xuất năm 1997, 16 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 1998 cm3 (hạn hết niên hạn sử dụng năm 2017).

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1036, hiệu TOYOTA, màu xanh, số loại HIACE, số máy 1RZ2169699, số khung RZH1149005123, do Việt Nam sản xuất năm 1999, 12 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 1998 cm3 (niên hạn sử dụng năm 2019).

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1040, hiệu TOYOTA, màu xám, số loại HIACE, số máy 1RZ2340047, số khung RZH114-9005993, do Việt Nam sản xuất năm 2000, 16 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 1998 cm3.

-Xe ô tô con, biển số 51A-4025, hiệu TOYOTA, màu xanh, số loại ZACE, số máy 7K0109699, số khung KF2707916, do Nhật Bản sản xuất năm 1996, 08 chỗ và thể tích làm việc của động cơ 1781 cm3.

-Xe ô tô con, biển số 51A-1097, hiệu TOYOTA, màu xám, số loại COROLLA, số máy 4AM050523, số khung AE1110016454, do Nhật Bản sản xuất năm 1997, 05 chỗ và thể tích làm việc của động cơ 1587 cm3.

-Xe ô tô con, biển số 51A-0892, hiệu FORD, màu đen, số loại LASER GHIA, số máy FP807185, số khung JS7XXXSRNC2P02449, do Việt Nam sản xuất năm 2002, 05 chỗ và thể tích làm việc của động cơ 1840 cm3.

b/ Nơi có tài sản đấu giá: 69A Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

c/ Trách nhiệm nộp thuế, nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác có liên quan đến tài sản đấu giá: Biển số xe và giấy đăng ký xe đã được Công an Thành phố thu hồi. Người trúng đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, phí, lệ phí và các chi phí khác, chịu mọi trách nhiệm về an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ, cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm các thủ tục để được cho phép lưu hành đối với tài sản trúng đấu giá trúng đấu theo quy định (nếu có).

d/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản nhà nước thanh lý, gồm có các giấy tờ sau:

-Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc thành lập Hội đồng định giá và bán thanh lý tài sản công trên địa bàn Quận 9.

-Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc thay đổi thành viên Hội đồng định giá và thanh lý tài sản công trên địa bàn Quận 9.

-Quyết số 386/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc thanh lý tài sản công.

-Chứng thư thẩm định giá số 20062/CT-EXIMVAS ngày 09/3/2020 của Công ty Cổ phần giám định và thẩm định EXIMVAS.

-Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24, 17, 23, 10, 17 và 17/3/3/2020.

-Biên bản họp ngày 13/3/2020 của Hội đồng định giá và thanh lý tài sản công Quận 9 về họp định giá thanh lý xe ô tô.

-Thông báo số 34/TB-TCKH ngày 12/5/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

-Công văn số 472/TTĐG ngày 19/5/2020 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh về việc giới thiệu năng lực tổ chức đấu giá tài sản.

-Công văn số 160/TCKH ngày 11/6/2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 9 về chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm:

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1024: 27.899.521 đồng (Hai mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm hai mươi mốt đồng).

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1036: 34.835.861 đồng (Ba mươi bốn triệu, tám trăm ba mươi lăm ngàn, tám trăm sáu mươi mốt đồng).

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1040: 37.494.474 đồng (Ba mươi bảy triệu, bốn trăm chín mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy mươi bốn đồng).

-Xe ô tô con, biển số 51A-4025: 52.964.728 đồng (Năm mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi bốn ngàn, bảy trăm hai mươi tám đồng).

-Xe ô tô con, biển số 51A-1097: 91.667.946 đồng (Chín mươi mốt triệu, sáu trăm sáu mươi bảy ngàn, chín trăm bốn mươi sáu đồng).

-Xe ô tô con, biển số 51A-0892: 88.142.452 đồng (Tám mươi tám triệu, một trăm bốn mươi hai ngàn, bốn trăm năm mươi hai đồng).

b/ Tiền đặt trước (tương đượng 20% so với giá khởi điểm):

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1024: 5.579.000 đồng.

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1036: 6.967.000 đồng.

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1040: 7.498.000 đồng.

-Xe ô tô con, biển số 51A-4025: 10.592.000 đồng.

-Xe ô tô con, biển số 51A-1097: 18.333.000 đồng.

-Xe ô tô con, biển số 51A-0892: 17.628.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 30/6/2020, 01 và 02/7/2020 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ:

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1024: 100.000 đồng/1 bộ.

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1036: 100.000 đồng/1 bộ.

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1040: 100.000 đồng/1 bộ.

-Xe ô tô con, biển số 51A-4025: 150.000 đồng/1 bộ.

-Xe ô tô con, biển số 51A-1097: 150.000 đồng/1 bộ.

-Xe ô tô con, biển số 51A-0892: 150.000 đồng/1 bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do bên có tài sản quyết định và có văn bản thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá, cụ thể:

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1024: 200.000 đồng.

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1036: 200.000 đồng.

-Xe ô tô khách, biển số 51D-1040: 200.000 đồng.

-Xe ô tô con, biển số 51A-4025: 500.000 đồng.

-Xe ô tô con, biển số 51A-1097: 1.000.000 đồng.

-Xe ô tô con, biển số 51A-0892: 1.000.000 đồng

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 25 và 26/6/2020 (giờ hành chính), tại số 69A Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Liên hệ: chị Hạnh, số điện thoại: 0909.771.232.

Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (giờ hành chính): Từ ngày 18 đến hết 30/6/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng và điều kiện đăng ký: Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 08 giờ ngày 3/7/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minhmở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 giao tài sản đấu giá trực tiếp với người trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 nhận được thông báo của Trung tâm về việc người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền) tại nơi có tài sản. Quá thời hạn trên, người mua được tài sản vẫn chưa nhận tài sản sẽ phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 (nếu có).