(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/4/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy ban nhân dân Quận 9, TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy ban nhân dân Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 69A Tân Lập 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (Trung tâm). Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá…:

a/ Tên tài sản và nơi có tài sản đấu giá: Vật tư tháo dỡ thu hồi (06 Danh mục) tại Bệnh viện Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Nơi có tài sản đấu giá: Tại số 387 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM

c/ Trách nhiệm nộp thuế, nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác có liên quan đến tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, nộp thuế VAT, phí, các chi phí khác, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo phòng chống cháy nỗ và cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường liên quan đến tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

d/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản nhà nước thanh lý, gồm có các giấy tờ sau:

-Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc phê duyệt thanh lý tài sản công (kèm Danh mục tài sản thanh lý).

-Biên bản về việc tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý của Bệnh viện Quận 9.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng).

b/ Tiền đặt trước (tương đượng 20% so với giá khởi điểm): 15.000.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 30, 31/3/2020 và 01/4/2020 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/1 bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 quyết định là 500.000 đồng và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 26 và 27/3/2020 (giờ hành chính), tại số 387 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM. Liên hệ: chị Hạnh, số điện thoại: 0909.771.232.

Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/3/2020 đến hết ngày 30/3/2020 (giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Đói tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng và điều kiện đăng ký: Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 14 giờ ngày 03/4/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 giao tài sản đấu giá trực tiếp với người trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 nhận được thông báo của Trung tâm về việc người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền) tại nơi có tài sản. Quá thời hạn trên, người mua được tài sản vẫn chưa nhận tài sản sẽ phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9 (nếu có).