(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2021 do Công ty CP Chứng khoán Agribank ủy quyền như sau:
Ngày 3/12/2021, đấu giá tài sản cố định chờ thanh lý tại Hà Nội ảnh 1