(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/1/2020 do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn (số 2, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

a. Tài sản đấu giá: Quyền thuê 08 Ki ốt tại phường Tam thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Thời gian thuê: 05 năm theo Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 28/06/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. 

TT

Tài sản

Số lượng

Diện tích (m2)

Thời hạn sử dụng vào mục đích cho thuê

Mục đích sử dụng vào việc cho thuê

1

Ki ốt

08

256,2

Hợp đồng 05 năm

Kinh doanh dịch vụ, mua bán và giới thiệu sản phẩm liên quan đến văn hóa Nghệ thuật, thể thao & Du lịch

b. Giá khởi điểm

TT

Tải sản

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm/

(Đồng/ m2/ tháng)

Giá tính/5 năm(Đồng)

1

Ki ốt số 1-Đường Nhị Thanh

31

120.000

223.200.000

2

Ki ốt số 2-Đường Nhị Thanh

24

120.000

172.800.000

3

Ki ốt số 3-Đường Tam Thanh

34

120.000

244.800.000

4

Ki ốt số 4-Đường TamThanh

14

120.000

100.800.000

5

Ki ốt số 5-Đường Tam Thanh

28

120.000

201.600.000

6

Ki ốt số 6-Đường Tam Thanh

50

120.000

360.000.000

7

Ki ốt số 7A-Đường Tam Thanh

37,6

120.000

270.720.000

8

Ki ốt số 7B-Đường Tam Thanh

37,6

120.000

270.720.000

Tổng cộng

256,2

1.844.640.000

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT; không bao gồm các khoản chi phí sử dụng điện, nước, vệ sinh.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 12/12/2019 đến ngày 31/12/2019 tại nơi có tài sản -Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn (Số 2, đường Tam Thanh, phường Tam thanh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ/01 Ki ốt (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước

+ Ki ốt số 1- Đường Nhị Thanh: 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ

+ Ki ốt số 2- Đường Nhị Thanh: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ

+ Ki ốt số 3- Đường Tam Thanh: 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ

+ Ki ốt số 4- Đường Tam Thanh: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ

+ Ki ốt số 5- Đường Tam Thanh: 11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ

+ Ki ốt số 6- Đường Tam Thanh: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ

+ Ki ốt số 7A-Đường Tam Thanh: 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ

+ Ki ốt số 7B-Đường Tam Thanh: 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày (trong giờ hành chính): ngày 30/12; 31/12/2019 và ngày 02/01/2020.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 12/12/2019 đến ngày 31/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

b. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn phát hành (Nhận đơn tại Trung tâm trong ngày đến đăng ký);

+ Nếu là cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật.

+ Nếu là tổ chức: Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Lệ phí môn bài năm 2019, Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện theo pháp luật, giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định.

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2019 (nếu là tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản đấu giá; mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ, mua bán và giới thiệu sản phẩm liên quan đến Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao & Du lịch (trừ các dịch vụ ăn uống phải chế biến tại chỗ và dịch vụ sản xuất gia công gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường).

Đăng ký tham gia đấu giá theo đúng thời hạn được Trung tâm thông báo. Cam kết chấp nhận mua tài sản như đã được xem tài sản hoặc chưa được xem tài sản và không có khiếu nại gì về tài sản đã đăng ký tham gia đấu giá.

d. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

+ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điểm b của Mục 6 Thông báo này.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

+ Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Sảnh tầng 1 Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong giờ hành chính trước ngày mở cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 03/01/2020 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn (Số 2, đường Tam Thanh, phường Tam thanh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 03 (ba) vòng công khai giá khởi điểm của tài sản; đấu giá lần lượt từng tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, Giá trả của vòng đấu thứ nhất từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề cộng với bước giá theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 02053.717.994) hoặc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn (số 2, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).