(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/1/2020 do Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản 02 Tàu khảo sát địa chấn, cụ thể: Tàu CGG Amadeus; Số IMO 9174933; Năm đóng 1999; Nơi đóng Phần Lan và Tàu Bình Minh 02; Số IMO 8326319; Năm đóng 1983; Năm hoán cải 2008; Nơi đóng Đức.

Ba Ria - Vung Tau Property Auction Service Center announces property auction of 02 seismic vessels, namely: CGG Amadeus; IMO 9174933 number; Built in 1999; Place of built: Finland and Binh Minh 02; IMO No. 8326319; Built in 1983; Year of conversion 2008; Place of built Germany.

Giá khởi điểm của Tài sản đấu giá (02 Tàu CGG AMADEUS và BÌNH MINH 02) là: 1.120.989.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một ngàn một trăm hai mươi tỷ, chín trăm tám chín triệu Việt Nam Đồng). Mức giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

The starting price of Auction property (02 Vessels CGG AMADEUS and BINH MINH 02) is: 1,120,989,000,000 VNĐ (in words: one trillion one hundred twenty billion nine hundred eighty-nine million Vietnam Dong). The above price excluding 10% VAT.

Tiền đặt trước (tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng): 57.875.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu Việt Nam Đồng). Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ./ Advance amount (in cash or bank guarantee): VND 57,875,000,000 (In words: Fifty-seven billion, eight hundred seventy five million Vietnam dong). Price to buy auction documents: 500,000 VND / set.

Người có tài sản: Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV, Phòng 270, số 8 Hoàng Diệu, Tòa nhà Petro Vietnam, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Holders of property: PTSC CGGV Geophysical Survey Co., Ltd., Room 270, 8 Hoang Dieu, Petro Vietnam Building, Ward 1, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province.

Xem tài sản: Ngày 25/12/2019 và 26/12/2019 tại Cảng PTSC, thành phố Vũng Tàu. View properties: December 25, 2019 and December 26, 2019 at PTSC Port, Vung Tau City.

Tham khảo hồ sơ, đăng ký: Từ ngày 18/12/2019 đến 16 giờ, ngày 31/12/2019 tại Trung tâm/ Reference of auction documents,, register: From December 18, 2019 to 16:00, December 31, 2019 at the Center.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy chế đấu giá kèm theo./ Conditions and methods to register for auction participation: Follow the attached auction rules.

Thời gian đấu giá lúc 14 giờ, ngày 03/01/2020 tại Hội trường Trung tâm/ Auction time at 14:00, on 03/01/2020 at Central Hall.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá gộp theo giá khởi điểm của 02 tàu. Trả giá lên. Bước giá: Tối thiểu là 2.315.000.000 VNĐ/ Auction by direct vote at auction. The auction is based on the starting price of 02 vessels as one package. Bid up. Price step: Minimum of 2,315,000,000 VNĐ.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ĐT: 0254.3851524/ For further information, please contact the Center, address: 83 Do Chieu, Ward 3, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province, Tel: 0254.3851524./.