(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2022do Chi cục THADS huyện Tân Châu như sau:
Ngày 29/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ảnh 1