(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP.HCM) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Ngân hang Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch II ủy quyền như sau:
Ngày 29/4/2021, đấu giá máy móc thiết bị chế biến ca fe tại TP.HCM ảnh 1