(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/4/2021 do Cục quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 29/4/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại TP.HCM ảnh 1