(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2021 do Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình ủy quyền như sau:

Đấu giá TSCĐ, công cụ, dụng cụ không sử dụng, bị hư hỏng

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

Ngày 29/12/2021, đấu giá TSCĐ, công cụ, dụng cụ không sử dụng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 29/12/2021, đấu giá TSCĐ, công cụ, dụng cụ không sử dụng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 29/12/2021, đấu giá TSCĐ, công cụ, dụng cụ không sử dụng tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 29/12/2021, đấu giá TSCĐ, công cụ, dụng cụ không sử dụng tại Hà Nội ảnh 4