(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2021 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 như sau:
Ngày 29/11/2021, đấu giá quyền sử dụng nhà lồng chợ tạm Thạch mỹ Lợi tại TP.HCM ảnh 1