(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/1/2021 do Công ty Quản lý tài sản Viettel ủy quyền như sau:
Ngày 29/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại nhà máy nước khoáng Thiên An, tỉnh Nghệ An ảnh 1