(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/1/2021 do Trường Trung học cơ sở Thanh Bình, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95, Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường Trung học cơ sở Thanh Bình, tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Cho thuê nhà xe: Diện tích: 221m2. Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/tháng. Thời gian cho thuê 2,5 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê, mỗi năm học tính 08 tháng. Tương ứng 70.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tài sản 2: Cho thuê căn tin: Diện tích: 50m2. Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/tháng. Thời gian cho thuê 2,5 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê, mỗi năm học tính 08 tháng. Tương ứng 200.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

2.2. Nơi có tài sản: Trường Trung học Cơ sở Thanh Bình huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động.

2.4 Căn cứ pháp lý tài sản đấu giá:

+ Công văn số 1761/UBND-KHTC ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng tài sản công để cho thuê của các trường trung học cơ sở của huyện Chợ Gạo ( bản pho to).

+ Quyết định số 145/QĐ-THCS.TB ngày 20 tháng 10 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm cho thuê nhà xe, căn tin của Trường Trung học Cơ sở Thanh Bình.

+ Biên bản họp xác định giá khởi điểm cho thuê lúc 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Trường Trung học Cơ sở Thanh Bình.

+ Đề án số 143/THCS- ĐA ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Trường Trung học Cơ sở Thanh Bình về việc sử dụng tài sản công tại trường Trường Trung học Cơ sở Thanh Bình vào mục đích cho thuê.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Trường Trung học Cơ sở Thanh Bình tỉnh Tiền Giang tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 19, ngày 20 tháng 01 năm 2021 liên tục trong giờ hành chính.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại Trường Trung học Cơ sở Thanh Bình huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/01/2021 đến 17 giờ ngày 26/01/2021 liên tục trong giờ hành chính (trừ ngày nghĩ, ngày lễ theo quy định).

4.2. Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95, Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

5.1. Bước giá:

- Tài sản 1: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng với: 2.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tài sản 2: 200.000 đồng/tháng. Tương ứng với: 4.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

5.2. Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Tài sản 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

5.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/01/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/01/2021 trong giờ hành chính.

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Phòng Giao dịch Gò Công.

5.4. Tiền mua hồ sơ:

- Tài sản 1: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tài sản 2: 200.000 đồng/hồ sơ.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá từng tài sản cho thuê.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

8.1. Thời gian: Bắt đầu lúc 10 giờ 30 ngày 29 tháng 01 năm 2021

8.2. Địa điểm: tại Trường Trung học Cơ sở Thanh Bình huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Ghi chú:

- Đối với tài sản 1: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí dịch vụ trông giữ xe theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Đối với tài sản 2: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0944040252.