(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2020 do Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

Đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình, địa chỉ: Số 25 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý, giá khởi điểm, bước giá:

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes, biển kiểm soát 31A-5478, số máy: 1619711000958, số khung: 66116853902808.

Nguồn gốc tài sản, hồ sơ pháp lý:

Là tài sản thanh lý của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình được quyền xử lý theo quy định của pháp luật:

Quyết định số 5414/QĐ-STC ngày 15/8/2019 của Sở Tài chính về việc thanh lý tài sản công là xe ô tô cũ do UBND quận Ba Đình quản lý;

Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình về việc thành lập Hội đồng thanh lý xe ô tô 16 chỗ do UBND quận Ba Đình quản lý;

Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND quận Ba Đình về việc kiện toàn Hội đồng thanh lý xe ô tô cũ 16 chỗ do UBND quận quản lý;

Biên bản họp Hội đồng thanh lý xe ô tô 16 chỗ ngày 22/7/2020.

Chứng thư thẩm định giá số 159/CT-TĐG/VAI ngày 11/5/2020 của Công ty TNHHThẩm định giá và Giám định Việt Nam;

Quyết định số 1631/QĐ-HĐTL ngày 28/7/2020 của Hội đồng thanh lý xe ô tô quận Ba Đình về việc phê duyệt giá khởi điểm bán 01 xe ô tô 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes;

Thông báo số 212/TB-VP ngày 24/8/2020 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản;

Quyết định số 220/QĐ-VP ngày 01/9/2020 của Văn phòng HĐND và UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Các giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và giấy chứng nhận kiểm định của xe ô tô trên;

Các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá

Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT: 18.250.000 đồng (Mười tám triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Kế hoạch đấu giá: Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 14/9/2020.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 25/9/2020. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một hồ sơ).

Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 tại trụ sở Trung tâm.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21/9/2020 và ngày 22/9/2020 tại trụ sở Quận uỷ - HĐND - UBND quận Ba Đình, 25 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Tiền đặt trước: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/9/2020 đến 17h00' ngày 25/9/2020. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước ngoài kế hoạch trên thì liên hệ với Trung tâm để được phục vụ.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09h00' ngày 28/9/2020 tại Trụ sở Trung tâm.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Phương thức, hình thức đấu giá:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem xét.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 64/QCĐG ngày 11/9/2020 do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành

Liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: (84-24).3355.3359/0903.246.157 (Ông Nguyễn Vương Quân - PTP Nghiệp vụ 1) (Thời gian làm việc trong giờ hành chính)