(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2021 do Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:
Ngày 28/6/2021, đấu giá toàn bộ 2.976.805 cổ phiếu Công ty CP Thép Việt Nhật ảnh 1