(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Quốc Tế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2021 do Văn phòng Tỉnh uỷ Tiền Giang ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 15/2021/HĐDV-ĐGTS ngày 01/6/2021 được ký kết giữa Văn phòng Tỉnh uỷ Tiền Giang và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế;

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế - Địa chỉ: số 4/36A, ấp 2, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Tỉnh uỷ Tiền Giang - Địa chỉ: Số 02 đường 30/4, phường 1, Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản đấu giá cho thuê, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá cho thuê, nơi có tài sản đấu giá và nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản cho thuê.

2.1. Tên tài sản đấu giá cho thuê; số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá cho thuê:

- Tên tài sản đấu giá cho thuê: Cho thuê tài sản trên đất là Nhà hàng Chương Dương, Khách sạn Chương Dương, Trung tâm du lịch lữ hành và tài sản cố định hiện hữu khác (tại vị trí số 10 đường 30/4, phường 1, Mỹ Tho, Tiền Giang).

- Số lượng tài sản đấu giá cho thuê: 03 tài sản (các tài sản trên đấu chung 01 lần).

- Chất lượng của tài sản đấu giá cho thuê: Tài sản đã qua sử dụng.

- Nơi có tài sản đấu giá cho thuê: số 10, đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

2.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản cho thuê:

Theo Đề án sử dụng tài sản công tại Công ty TNHH MTV Chương Dương Tiền Giang vào mục đích cho thuê tạo nguồn thu ngân sách Đảng của Văn phòng Tỉnh uỷ Tiền Giang được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt ngày 03/02/2021.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, Doanh nghiệp tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản phải đăng ký tại tổ chức đấu giá tài sản để được viết giấy giới thiệu xem tài sản trong khoảng thời gian liên tục ít nhất 02 ngày. Ngày xem cụ thể từ ngày 09/06/2021 đến 10/06/2021 (Trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá:

Số 10 đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3.3. Giải quyết thắc mắc, khiếu nại: Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến thông tin, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản và các vấn đề khác có liên quan. Doanh nghiệp gia đấu giá phải phản ánh cho tổ chức đấu giá tài sản trước ngày tổ chức đấu giá, sau thời gian quy định mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết 16 giờ, ngày 18/06/2021 (trong giờ hành chính)

4.2. Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế. Địa chỉ: số 4/36A, đường huyện 95, ấp 2, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

5. Thời gian thẩm định hồ sơ và điều kiện tham gia đấu giá:

- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế thẩm định hồ sơ và điều kiện tham gia đấu giá của các Doanh nghiệp tham gia đấu giá trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

- Chỉ chọn những hồ sơ của Doanh nghiệp tham gia đấu giá có các phương án đề xuất có tính khả thi, đủ năng lực về tài chính, năng lực về đầu tư và thỏa các điều kiện theo hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Thời gian Văn phòng Tỉnh uỷ Tiền Giang thẩm định xét duyệt điều kiện hồ sơ tham gia đấu giá: ngày 21/6/2021 và ngày 22/6/2021

- Thời gian thông báo kết quả hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: ngày 23/6/2021

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá cho thuê và bước giá

6.1. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm là 2.700.000.000 đồng/năm (Hai tỷ, bảy trăm triệu đồng).

- Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Doanh nghiệp trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế và các chi phí trong quá trình thuê theo quy định của pháp luật.

- Thời gian cho thuê một giai đoạn là 10 năm (tính từ ngày ký hợp đồng cho thuê tài sản).

- Thời gian ký hợp đồng lần đầu là 05 năm. Sau khi kết thúc thời gian thuê 05 năm, tuỳ vào tình hình thực tế sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng 5 năm và thương thảo giá cho thuê.

- Tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá cho thuê lần đầu (05 năm) là: 13.500.000.000 đồng/05 năm (Mười ba tỷ, năm trăm triệu đồng)

6.2. Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu quy định cho lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề là 100.000.000 đồng/năm (Một trăm triệu đồng/năm). Người tham gia đấu giá phải trả bằng số nguyên lần bước giá (1, 2...bước giá) trong tất cả các vòng đấu giá.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, tiền ký quỹ:

7.1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng/hồ sơ)

7.2. Tiền đặt trước: 2.700.000.000 đồng/01 hồ sơ (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng/hồ sơ).

- Doanh nghiệp tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế theo thông tin như sau:

- Chủ tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế

- Số tài khoản: 71010001481685 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Tiền Giang

- Thời gian nộp: từ 24/06 đến hết 16 giờ ngày 25/06/2021. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Doanh nghiệp, hạn cuối đến 16 giờ, ngày 25/06/2021.

Lưu ý: Chỉ những Doanh nghiệp được Văn phòng Tỉnh uỷ Tiền Giang thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá thì mới được nộp tiền đặt trước

- Nội dung nộp: Tên Doanh nghiệp tham gia đấu giá- nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thuê tài sản Văn phòng Tỉnh uỷ (phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do Người tham gia đấu giá tự chi trả).

7.3. Tiền ký quỹ: Nhằm đảm bảo về nghĩa vụ và trách nhiệm của Doanh nghiệp trúng đấu giá trước khi tiến hành ký hợp đồng khai thác phải thực hiện ký quỹ với số tiền là 2.700.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm triệu đồng). Số tiền này được chuyển từ tiền đặt trước tham gia đấu giá của Doanh nghiệp trúng đấu giá thành tiền ký quỹ do Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Quốc Tế gửi vào tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang sau khi kết thúc cuộc đấu giá 01 ngày làm việc.

8. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

8.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Nhằm đảm bảo chọn được đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong quá trình tiếp nhận tài sản hiện có của công ty để tiếp tục đầu tư khai thác hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn, Trung tâm du lịch lữ hành và tài sản cố định hiện hữu khác trực thuộc Công ty TNHH MTV Chương Dương Tiền Giang do Văn phòng Tỉnh ủy trực tiếp quản lý, nên đối tượng tham gia đăng ký đấu giá chỉ áp dụng đối với Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, phải đảm bảo không kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, kinh doanh gây mất an ninh trật tự, nguy cơ cháy nổ và tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị cho thuê tài sản đấu giá.

- Một Doanh nghiệp chỉ được một thành viên đại diện tham gia đấu giá. Trường hợp có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty; doanh nghiệp liên doanh với bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Đối tượng tham gia không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8.2. Cách thức đăng ký; hồ sơ và điều kiện tham gia đấu giá:

a). Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế.

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chỉ thu tiền 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá). Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế chuyển 01 bộ hồ sơ về Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang thẩm định để chọn Doanh nghiệp tham gia đấu giá trước khi mở buổi đấu giá.

b). Hồ sơ và điều kiện tham gia đấu giá gồm có:

(1). Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, ghi đầy đủ các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn, có đóng dấu treo (mẫu đơn do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế phát hành).

(2). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có chức năng ngành nghề kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch theo quy định của pháp luật (kèm bản sao có công chứng/chứng thực trong thời hạn không quá 03 tháng).

(3). Giấy tờ chứng minh là người đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp tham gia đấu giá (kèm bản sao có công chứng/chứng thực trong thời hạn không quá 03 tháng). Trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật (kèm bản gốc có ký tên, đóng dấu của người ủy quyền).

(4). Báo cáo tài chính năm 2019, 2020. Trong đó doanh thu hằng năm (2019, 2020) của Doanh nghiệp tham gia đấu giá phải đạt từ 30 tỷ đồng trở lên (kèm bản sao có công chứng/chứng thực trong thời hạn không quá 03 tháng).

(5). Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019, 2020 (kèm bản sao có công chứng/chứng thực trong thời hạn không quá 03 tháng).

(6). Giấy xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trong việc tham gia và trích đóng cho người lao động năm 2019, 2020 (kèm bản sao có công chứng/chứng thực trong thời hạn không quá 03 tháng).

(7). Giấy xác nhận của cơ quan Thuế về việc không nợ đọng thuế tính đến cuối quý 01/2021 (kèm bản sao có công chứng/chứng thực trong thời hạn không quá 03 tháng).

(8). Có đề xuất bằng văn bản phương án đầu tư, nâng cấp tài sản thuê nhằm mục đích khai thác kinh doanh dịch vụ (trong đó, chú trọng các chỉ tiêu về hạn mục đầu tư sửa chữa, giá trị đầu tư; thời gian đầu tư cải tạo, nâng cấp tài sản thuê). Khi trúng đấu giá cam kết không làm thay đổi hiện trạng kiến trúc của tài sản thuê, đảm bảo hoạt động theo chức năng quy định, không làm mất vẻ mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự trước khu nhà làm việc của Tỉnh ủy và đề xuất phương án xử lý tài sản, công cụ dụng cụ mua sắm đưa vào khai thác kinh doanh sau khi kết thúc thời gian thuê tài sản.

(9). Có đề xuất bằng văn bản phương án sử dụng lao động hiện tại khi trúng đấu giá tài sản. Doanh nghiệp tham gia đấu giá trúng đấu giá cam kết sử dụng lại số lao động hiện có của công ty, thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác và tham gia đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo đúng quy định hiện hành.

(10). Chứng minh khả năng nguồn lực vốn để thực hiện đầu tư trên tài sản sau khi trúng đấu giá. Vốn thông qua bảng tổng kết tài sản được kiểm toán độc lập chứng thực và được ngân hàng xác nhận, hoặc tài sản là nhà, đất của Doanh nghiệp tham gia đấu giá được pháp luật công nhận.

Lưu ý: Khi đi đăng ký tham gia đấu giá Doanh nghiệp mang theo bản chính các giấy tờ trên để Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế đối chiếu với bản sao

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian: Lúc 08 giờ, ngày 28/06/2021

- Địa điểm: tại hội trường Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế - Số 4/36A, ấp 2, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Lưu ý: Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, để đảm bảo sức khỏe cho người tham gia đấu giá và cộng đồng thời gian đấu giá dự kiến như trên có thể thay đổi theo Chỉ thị, Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi thông tin sẽ được Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế thông báo kịp thời đến các người tham gia đấu giá

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng đấu giá)

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Điện thoại liên hệ: 0988.885.783