(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau:

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a) Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu A (Trụ sở làm việc (cũ) của các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh) tại Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, cụ thể:

- Tổng diện tích đất: 2.923,9 m2.

- Tài sản gắn liền với đất: 08 ngôi nhà, tổng diện tích sàn sử dụng 4.549,8 m2. Cụ thể:

+ Nhà làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: diện tích sàn sử dụng 828 m2; số tầng 04; cấp hạng III.

+ Nhà làm việc số 1 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: diện tích sàn sử dụng 715 m2; số tầng 03; cấp hạng III.

+ Nhà làm việc số 2 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: diện tích sàn sử dụng 496,8 m2; số tầng 04; cấp hạng III.

+ Nhà làm việc của Hội Nông dân: diện tích sàn sử dụng 715 m2; số tầng 03; cấp hạng III.

+ Nhà làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y: diện tích sàn sử dụng 774 m2; số tầng 04; cấp hạng III.

+ Nhà để xe Chi cục Chăn nuôi và Thú y: diện tích sàn sử dụng: 35 m2; số tầng 01; cấp hạng IV.

+ Nhà làm việc Trung tâm Khuyến nông: diện tích sàn sử dụng 950 m2; số tầng 04; cấp hạng III.

+ Nhà để xe Trung tâm Khuyến nông: diện tích sàn sử dụng: 36 m2; số tầng 01; cấp hạng IV.

- Mục đích sử dụng: Đất ở dịch vụ hỗn hợp (Để thực hiện dự án đầu tư).

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Tổng giá khởi điểm của tài sản (làm tròn): 115.688.000.000 đồng (Một trăm mười năm tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 110.745.510.039 đồng.

- Giá trị tài sản gắn liền với đất: 4.942.902.742 đồng.

c) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

d) Tiền đặt trước: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

e) Bước giá: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 06 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 06 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2019, tại phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

6. Thời gian, địa điểm thẩm định điều kiện tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá

Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá, Sở Tài chính chủ trì tổ chức họp thẩm định điều kiện tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 25 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 27 tháng 6 năm 2019.

8. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dich vụ đấu giá tài sản phát hành.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Điện thoại: 0206.3855032; Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;