(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2021 do Trường THPT Gò Công ủy quyền như sau:

Điều 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Gò Công. Địa chỉ: đường Trần Công Tường, phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản và giấy tờ về quyền sử dụng tài sản:

2.1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Cho thuê mặt bằng căn tin. Diện tích: 128,9m2. Giá khởi điểm: 26.250.000 đồng/tháng.Thời gian thuê 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê (mỗi năm học tính 08 tháng/năm). Tổng thời gian thuê là 24 tháng. Tương ứng: 630.000.000 đồng.

- Tài sản 2: Cho thuê nhà xe học sinh. Diện tích: 343m2. Giá khởi điểm: 1.250.000 đồng/tháng.Thời gian thuê 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê (mỗi năm học tính 08 tháng/năm). Tổng thời gian thuê là 24 tháng. Tương ứng: 30.000.000 đồng.

- Tài sản 3: Cho thuê mặt bằng photocopy. Diện tích: 12,3m2. Giá khởi điểm: 625.000 đồng/tháng.Thời gian thuê 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê (mỗi năm học tính 08 tháng/năm). Tổng thời gian thuê là 24 tháng. Tương ứng: 15.000.000 đồng.

2.2. Nơi có tài sản đấu giá: Trường THPT Gò Công. Địa chỉ: đường Trần Công Tường, phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

2.3. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.4. Giấy tờ về quyền sử dụng:

+ Công văn số 4513/UBND-KHTC ngày 24 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sử dụng tài sản công để cho thuê của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Công văn số 1020/SGDĐT-KHTC ngày 27 tháng 7 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang về việc thực hiện đề án sử dụng tài sản vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Đề án số 40/THPTGC-ĐA ngày 29 tháng 3 năm 2019 về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê ở Trường THPT Gò Công;

+ Quyết định số 95/QĐ-THPTGC ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm cho thuê mặt bằng căn tin, nhà xe học sinh, mặt bằng photocopy của Trường THPT Gò Công;

+ Biên bản họp xác định giá khởi điểm ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Trường Gò Công.

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Trường THPT Gò Công tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 12 và ngày 13 tháng 5 năm 2021 liên tục trong giờ hành chính.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Trường THPT Gò Công. Địa chỉ: đường Trần Công Tường, phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/5/2021 đến 17 giờ ngày 25/5/2021 (trong giờ hành chính)

4.2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/5/2021 đến 17 giờ ngày 25/5/2021 (trong giờ hành chính)

4.3. Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: Số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Điều 5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

5.1. Bước giá:

- Tài sản 1: 200.000 đồng/tháng. Tương ứng: 4.800.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tài sản 2: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng: 2.400.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

- Tài sản 3: 50.000 đồng/tháng. Tương ứng: 1.200.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

5.2. Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

- Tài sản 2: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

- Tài sản 3: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

5.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Ngày 25,26,27 tháng 5 năm 2021 trong giờ hành chính.

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

5.4. Tiền mua hồ sơ:

- Tài sản 1: 500.000 đồng/hồ sơ

- Tài sản 2: 100.000 đồng/hồ sơ

- Tài sản 3: 50.000 đồng/hồ sơ

(Áp dụng theoThông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản photo phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

+ Đối với tổ chức: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

8.1. Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2021

8.2. Địa điểm: tại Trường THPT Gò Công. Địa chỉ: đường Trần Công Tường, phường 5, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Điều 9. Quy định khác:

- Đối với tài sản 1: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Cụ thể: giá 1 phần ăn từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/phần ăn.

- Đối với tài sản 2: Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí dịch vụ trông giữ xe theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quyết định quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cụ thể: 1.000đ/lượt/chiếc xe đạp, xe đạp điện; 2.000đ/lượt/chiếc xe gắn máy, xe máy điện.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.