(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh tài sản Cà Mau thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/5/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời ủy quyền như sau:

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; MÁY MÓC THIẾT BỊ & CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp Danh tài sản Cà Mau

Địa chỉ: số 15/4. Phan Đình Phùng, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 02903831806

Fax: 02903822919

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 28/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp Danh tài sản Cà Mau. Số 15/4, đường Phan Đình Phùng, khóm 1, Phường 2, thành phố Cà Mau

Ngày 28/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 00:00 17/04/2020     

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 15:00 25/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ; Nộp tiền đặt trước. trong thời hạn đăng ký hợp lệ. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu; CMND phôtô 02 bản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 25/05/2020     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 15:00 27/05/2020