(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/4/2021 như sau:
Ngày 28/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội ảnh 1