(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/4/2020 do Học viện Tư pháp ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Đơn vị có tài sản: Học viện Tư pháp, địa chỉ: Số 9 phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước: Quyền khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Học viện Tư pháp bao gồm hội trường, phòng học, phòng hội thảo, nhà ăn, mặt bằng trông giữ xe. Cụ thể như sau: 

Ngày 28/4/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Học viện Tư pháp (Hà Nội) ảnh 1
Ngày 28/4/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Học viện Tư pháp (Hà Nội) ảnh 2

- Tổng số tiền thuê tính theo giá khởi điểm trong suốt thời gian thuê là 8.506.799.640đ (Tám tỷ, năm trăm linh sáu triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng).

- Giá khởi điểm chưa bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước; tiền thuế GTGT, tiền điện, nước, internet, truyền hình cáp... Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Học viện Tư pháp phải tính, phải nộp tiền sử dụng đất đối với các tài sản cho thuê trên thì người trúng đấu giá phải nộp thêm tiền sử dụng đất theo đúng kết luận và/hoặc thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với tiền thuế VAT, tiền điện, nước... người trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định và chi trả tiền điện, nước... theo số lượng, khối lượng thực tế sử dụng và theo đơn giá do bên cung cấp dịch vụ quy định.

- Khách hàng trúng đấu giá ngoài việc trả tiền thuê tài sản theo giá trúng đấu giá còn phải chịu chi phí sửa chữa, cải tạo đối với tài sản cho thuê do khách hàng trước đã thuê tài sản trên đã bỏ ra để đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa đối với tài sản cho thuê chưa khấu hao hết như sau:

+ Đối với tài sản cho thuê để làm phòng học, phòng làm việc và phòng quản lý học viên: chi phí sửa chữa, cải tạo là 220.588.000đ (Hai trăm hai mươi triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn đồng).

+ Đối với tài sản cho thuê để làm căng tin: chi phí sửa chữa, cải tạo là 322.500.000đ (Ba trăm hai mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

+ Đối với tài sản cho thuê để trông giữ xe: chi phí sửa chữa, cải tạo là 712.500.000đ (Bảy trăm mười hai triệu đồng).

- Thời gian cho thuê đối với các tài sản trên là 3 (ba) năm (ba mươi sáu tháng). Đối với các tài sản cho thuê để làm phòng học, phòng làm việc và phòng quản lý học viên (Mục 1.1) thì 01 năm tính đủ 12 tháng; đối với các tài sản cho thuê để làm căng tin (Mục 1.2) thì một năm tính 11 (mười một) tháng; đối với tài sản cho thuê để trông giữ xe, phương tiện giao thông thì một năm tính 11,5 tháng (mười một tháng rưỡi) do Học viện Tư pháp nghỉ hè, nghỉ tết khoảng 01 tháng (một tháng) không có học viên.

- Trong thời gian thuê, bất cứ khi nào Học viện Tư pháp yêu cầu, người trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn trả mặt bằng theo đúng biên bản bàn giao tài sản khi nhận tài sản thuê cho Học viện Tư pháp trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Học viện Tư pháp.

4. Thời gian, địa điểm cấp hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ tham gia đấu giá được cấp từ ngày 07/4/2020 đến 16h30 ngày 23/4/2020 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ; Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

+ Đăng ký xem tài sản: Người có nhu cầu đi xem hiện trạng tài sản đấu giá phải đăng ký với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 07/4/2020 đến 16h30 ngày 20/4/2020.

+ Xem tài sản: Ngày 21/4/2020 và 22/4/2020 tại Học viện Tư pháp, địa chỉ: Số 9 phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Người có nhu cầu xem hiện trạng tài sản tập trung tại Học viện Tư pháp vào lúc 9h00 mỗi ngày để cán bộ của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Học viện Tư pháp dẫn đi xem thực địa.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 07/4/2020 đến 16h30 ngày 23/4/2020.

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/4/2020 đến 11h30 ngày 27/4/2020. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 100100158 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng SHB, Chi nhánh Thăng Long, phòng giao dịch Nguyễn Huệ.

7. Điều kiện tham gia đấu giá: Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện sau:

7.1. Điều kiện chung.

a) Là các tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đúng theo quy định và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

b) Chấp nhận trả tiền sử dụng đất; chi phí sửa chữa, cải tạo đối với tài sản cho thuê do khách hàng trước đã thuê tài sản trên đã bỏ ra trước đó chưa khấu hao hết đối với từng tài sản cho thuê quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

c) Có phương án và chịu trách nhiệm đầu tư, cải tạo, sửa chữa nâng cấp tài sản thuê; đầu tư thêm các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn theo đúng quy định của pháp luật, yêu cầu của Học viện Tư pháp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với lĩnh vực hoạt động kinh doanh đối với từng loại tài sản thuê.

d) Đáp ứng yêu cầu về ngành nghề kinh doanh phù hợp với từng loại tài sản cho thuê.

đ) Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định, quy chế hoạt động của Học viện Tư pháp và quy định của pháp luật về việc hoạt động kinh doanh, hoạt động đào tào, bồi dưỡng tại trụ sở Học viện Tư pháp.

e) Thực hiện đúng quy tắc giao tiếp, văn hóa ứng xử nơi công sở; chấp hành mọi sự kiểm tra, giám sát của Học viện Tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Pháp luật.

f) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ các thiệt hại xảy ra đối với Học viện Tư pháp và/hoặc với bên thứ ba có liên quan nếu để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, trộm cắp, tai nạn, cháy nổ tại khu vực thuê và/hoặc đối với tài sản thuê.

g) Thực hiện nghiêm túc và nộp đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí cho Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; chi trả tiền điện, nước, internet, thông tin liên lạc ... theo đơn giá của Học viện Tư pháp hoặc của nhà cung cấp dịch vụ theo đúng số lượng, khối lượng sử dụng hàng tháng; có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ, thu gom rác thải vào vị trí quy định của Học viện.

7.2. Điều kiện riêng đối với từng loại tài sản đấu giá.

a) Đối với thuê tài sản để làm phòng học, phòng làm việc và phòng quản lý học viên:

(i) Phải có đăng ký kinh doanh, có chức năng về đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho người lớn phù hợp với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Tư pháp;

(ii) Có vốn điều lệ tối tối thiểu là 6 (sáu) tỷ đồng;

(iii) Có kinh nghiệm; có phương án, tổ chức bộ máy quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, quản lý học viên đảm bảo chặt chẽ, khoa học trong quá trình tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại địa điểm thuê;

(iv) Cho phép Học viện Tư pháp được sử dụng hội trường và/hoặc phải chấm dứt hợp đồng thuê trong trường hợp Học viện Tư pháp có nhu cầu sử dụng và/hoặc lấy lại các phòng học, hội trường để phục vụ các hoạt động chính trị, các sự kiện của Học viện và/hoặc của Bộ Tư pháp;

(v) Phải sử dụng ký túc xá của Học viện Tư pháp (tối thiểu từ 2 đến 3 tầng ký túc xá;18 phòng/1 tầng và 8 người/phòng) theo đơn giá do Học viện Tư pháp công bố.

b) Đối với thuê tài sản để làm căn tin:

(i) Phải có đăng ký kinh doanh, có chức năng kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống, có vốn điều lệ tối thiểu là 500 triệu đồng trở lên;

(ii) Có kinh nghiệm, có tổ chức bộ máy hoạt động, kiểm tra, giám sát dịch vụ nhà hàng ăn uống đảm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

(iii) Phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ Học viện Tư pháp trong việc tổ chức các tiệc tiếp khách, giao lưu, tiệc chiêu đãi trong các sự kiện do Học viện Tư pháp và/hoặc Bộ Tư pháp tổ chức tại trụ sở Học viện Tư pháp;

(iv) Niêm yết giá công khai; có kênh và chịu trách nhiệm lấy thông tin phản hồi của khách hàng đối với cung cấp, thực hiện dịch vụ của mình.

c) Đối với thuê tài sản để trông giữ xe, phương tiện giao thông:

(i) Phải có đăng ký kinh doanh, có chức năng kinh doanh dịch vụ trông giữ tài sản/xe/phương tiện giao thông, có vốn điều lệ tối thiểu từ 1,5 tỷ đồng trở lên;

(ii) Thực hiện trông giữ xe/phương tiện giao thông theo thông minh; có hệ thống ra vào, kiểm tra, kiểm soát tự động; (ii) Có kinh nghiệm, có tổ chức bộ máy hoạt động khoa học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đối với trụ sở và các tài sản trên trụ sở của Học viện;

(iii) Niêm yết giá công khai theo đúng mức giá do UBND thành phố Hà Nội quy định và được Học viện Tư pháp chấp thuận; không được thu tiền đối với công chức, viên chức, giảng viên, người lao động của Học viện Tư pháp và khách đến liên hệ, làm việc với Học viện;

(iv) Không được thu tiền đối với đại biểu đến tham dự các sự kiện do Học viện Tư pháp và/hoặc Bộ Tư pháp tổ chức tại trụ sở Học viện Tư pháp;

(v) Chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các tài sản trông giữ xe, phương tiện giao thông mà đơn vị thụ hưởng là Học viện Tư pháp.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9h00 ngày 28/4/2020 tại trụ sở Học viện Tư pháp - Số 9 phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

9. Phương thức, hình thức đấu giá:

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá trả giá cho từng tài sản đấu giá, xác định người trúng đấu giá cho từng nhóm tài sản đấu giá.

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá 01 vòng.