(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Hậu cần Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá thanh lý vật liệu thép thu hồi sau tháo dỡ vào ngày 28/3/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: 

TT

Tê tài sản

ĐVT

Khối lượng

Thành tiền

(đồng)

Ghi chú

1

Vật liệu thép thu hồi từ thão dỡ cột ăng ten

kg

33.273,30

228.291.932

Tổng cộng

33.273,30

228.291.932

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại kho Phòng Hậu cần Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 9260/QĐ-BCA-H01 ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thanh lý tài sản nhà nước của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo đề xuất ngày 30/12/2019 của Phòng PH10 đã được Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào các ngày 18 và 19 tháng 3 năm 2020 tại Phòng Hậu cần Công tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 17/3/2020.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 25/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Giá khởi điểm của tài sản: 228.291.932 đồng. Giá khởi điểm không có thuế GTGT; Các chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, các loại thuế, lệ phí khác (nếu có) do người trúng đấu giá chịu chi trả.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành từ ngày 25/3/2020 đến 17 giờ 00 ngày 27/3/2020 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 124000015306 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 27/3/2020).

c. Bước giá: 2.000.000 đồng. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25/3/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 ngày 28/3/2020 tại Hội trường Phòng Hậu cần Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com./.