(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2021 do Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần - Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch ủy quyền như sau:

Đấu giá

- lô 1: Vật tư thu hồi, được phục hồi để sử dụng lại.

- Lô 2: Vật tư hư hỏng, không có giá trị phục hồi, chờ thanh lý với tổng số 1.396 dòng vật tư.

- Lô 3: Vật tư có khả năng tận dụng với tổng số 137 dòng vật tư.

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần - Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

Ngày 28/12/2021, đấu giá vật tư thu hồi, vật tư hư hỏng tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1
Ngày 28/12/2021, đấu giá vật tư thu hồi, vật tư hư hỏng tại tỉnh Đồng Nai ảnh 2
Ngày 28/12/2021, đấu giá vật tư thu hồi, vật tư hư hỏng tại tỉnh Đồng Nai ảnh 3
Ngày 28/12/2021, đấu giá vật tư thu hồi, vật tư hư hỏng tại tỉnh Đồng Nai ảnh 4

Danh sách vật tư chi tiết