(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau:

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Địa chỉ: Số 126, phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng).

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

  a) Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển đô thị số 5A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Địa điểm: tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Tổng diện tích khu đất: 43.523,5 m2. Trong đó:

+ Diện tích đấu giá thu tiền sử dụng đất là 20.573,62 m² (bao gồm đất ở liền kề thấp tầng: 15.338,20 m2 và đất ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ hỗn hợp: 5.235,42 m2)

+ Đất công trình công cộng không có mục đích kinh doanh (gồm đất cây xanh, đường giao thông: 22.949,88 m2), cụ thể: Đất cây xanh: 3.645,43 m2; Đất đường giao thông: 19.304,45 m2

- Mục đích sử dụng đất: Dự án phát triển đô thị số 5A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Hình thức sử dụng đất:

+ Đất ở liền kề thấp tầng, đất ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ hỗn hợp: Nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Đối với đất xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (gồm đất cây xanh, đường giao thông): Phần diện tích này không tổ chức đấu giá mà khi nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở liền kề thấp tầng, đất ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ hỗn hợp thì Nhà nước giao đất cho Nhà đầu tư không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất.

+ Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Dự án phát triển đô thị 5A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1/500 và theo đúng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng Nhà đầu tư trúng đấu giá bàn giao cho Nhà nước quản lý.

- Thời hạn sử dụng đất:

Đối với đất ở liền kề thấp tầng, đất ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ hỗn hợp: Tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

- Tài sản gắn liền với đất: Đất trống.

(Các thông tin khác chi tiết tại hồ sơ đấu giá).

b) Tổng giá khởi điểm diện tích đất thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá 20.573,62 m² (làm tròn số) là: 229.275.000.000, đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín tỷ, hai trăm bảy mươi năm triệu đồng chẵn).

c) Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng/hồ sơ (Bốn triệu đồng)

d) Tiền đặt trước tham gia đấu giá (làm tròn số): 11.500.000.000 đồng (Mười một tỷ năm trăm triệu đồng) (Tương đương 5% giá khởi điểm).

e) Bước giá: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gửi bằng hình thức thư bảo đảm phải được nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 25/12/2019. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau thời hạn trên sẽ không được tiếp nhận.

5. Xác định điều kiện, năng lực của Nhà đầu tư tham gia đấu giá

Sau khi kết thúc thời gian thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, Tổ chức đấu giá tài sản bàn giao lại hồ sơ đăng ký tham giá đấu giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định điều kiện, năng lực của Nhà đầu tư tham gia đấu giá theo quy định. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thông báo công khai danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá tại Trụ sở của mình và trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thẩm định điều kiện, năng lực của Nhà đầu tư tham gia đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 27/12/2019, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

6. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính):

- Đối với Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá có thể trực tiếp đến xem xét thực địa khu đất.

- Đối với Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất: Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để xem thực địa trong 02 ngày là ngày 16/12/2019 và 17/12/2019.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 25 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2019.

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Là Tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 55, Luật Đất đai năm 2013 và phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58, Luật Đất đai năm 2013; Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 38, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Điều 6, Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định tại Phương án đấu giá đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt (Cụ thể tại Hồ sơ đấu giá).

- Cách thức: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp hồ sơ theo trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng - Số 029, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Điện thoại: 0206.3855032; Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;