(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2019 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum. Địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: số 806 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là: 14,386 m3 gỗ xẻ; chủng loại: Xoan đào, Xoan mộc, Giổi - nhóm III đến VI (Chi tiết có hồ sơ kèm theo).

Nơi có tài sản đấu giá: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Thời gian: Liên tục trong 2 ngày từ 10 giờ 00 phút ngày 12/11/2019 đến 10 giờ ngày 14/11/2019.

Địa điểm: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 15 giờ 00 phút ngày 25/11/2019

Địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

6. Giá khởi điểm: 81.495.072 đồng (tám mươi mốt triệu, bốn trăm chín mươi lăm ngàn, không trăm bảy mươi hai đồng).

Bước giá là: 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn) (Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu).

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: 15.000.000đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 25/11/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 27/11/2019 trong giờ hành chính, nộp vào tài khoản số 0761002380479 của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Ngân hàng: Vietcombank Kon Tum).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá bán đấu giá: Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày niêm yết, thông báo đấu giá đến 15 giờ 00 phút ngày 25/11/2019. Tại địa điểm: Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum.

Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum

(Lưu ý: Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: theo quy chế đấu giá chi tiết kèm theo hồ sơ đấu giá).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian tổ chức Công bố giá: vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 28/11/2019

Địa điểm: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum (địa chỉ: Số 52, đường Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.).

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức trả giá: trả giá lên.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, đến tại Văn phòng Doanh nghiệp làm thủ tục mua tài sản. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn Phòng Doanh nghiệp, số điện thoại: 02606.529.777./.