(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Ban QLDA Đường sắt ủy quyền như sau:

Tài sản được mua sắm từ nguồn chi phí quản lý của Ban QLDA Đường sắt do hư hỏng không còn khả năng sử dụng được thanh lý theo Quyết định số 175/QĐ-BQLDAĐS ngày 07/7/2021.

Ban QLDA Đường sắt

Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản tại Hà Nội ảnh 6