(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Trường Đại học Dược Hà Nội ủy quyền như sau:

Tài sản cố định, công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng

Trường Đại học Dược Hà Nội

Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 28/10/2021, đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ hết giá trị sử dụng tại Hà Nội ảnh 9