(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2021 do Cục quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 28/10/2021, đấu giá lô Rờ le, cuộn kéo các loại tại TP.HCM ảnh 1