(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Asia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2021 như sau:
Ngày 27/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 402 m2 đất tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1