(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/8/2019 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông. Địa chỉ: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản là tận thu của dự án tái định cư thủy điện Thượng Kon Tum gồm 160,06 m3 (Một trăm sáu mươi phẩy không sáu mét khối) gỗ tròn, cành ngọn gồm nhóm III, IV, V, VI và VII. (Chi tiết kèm theo theo)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 15/08/2019 đến ngày 16/08/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông, Địa chỉ: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 23/8/2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 278.002.640 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tắm triệu, không trăm lẻ hai nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng).Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ. Tiền đặt trước: 55.000.000đồng (năm mươi lăm triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 21/8/2019 đến 10 giờ ngày 23/08/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 23/08/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Tối thiểu là: 3.000.000đồng (Ba triệu đồng).

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 27/8/2019.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông. Địa chỉ: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.