(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh LẠc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/6/2021 như sau:
Ngày 27/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội ảnh 1