(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 250 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 27/02/2020. 
Ngày 27/2: 2/250 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 27/2: 2/250 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 248 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Nêu giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng đô thị (TP. HCM) đăng tải TBMT gói thầu Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công hạng mục xử lý, di dời ống cấp nước (Số thông báo: 20200259348 - 00) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn (TP. HCM) đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu số 02: Gia hạn giấy phép khai thác của Công ty Nước ngầm Sài Gòn (số thông báo là: 20200241752 - 00), nêu loại gói thầu tư vấn. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.