(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và Thương mại bình Nghĩa vào ngày 27/12/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa ảnh 1