(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2021 do Cục Quản trị A – Văn phòng Trung ương Đảng ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá thiết bị trạm điện tại Hà Nội ảnh 1