(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2021 như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 1