(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2021 do Cục Bưu điện Trung ương ủy quyền như sau:
Ngày 27/12/2021, đấu giá 3 xe ô tô thanh lý tại Hà Nội ảnh 1