(BĐT) - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh KonTum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 như sau:
Ngày 27/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố KonTum, tỉnh KonTum ảnh 1
Ngày 27/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố KonTum, tỉnh KonTum ảnh 2
Ngày 27/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố KonTum, tỉnh KonTum ảnh 3
Ngày 27/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố KonTum, tỉnh KonTum ảnh 4