(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do Ban Quản lý dự án hàng hải ủy quyền như sau:

Ngày 27/11/2020, đấu giá vật liệu cát đen thu hồi tại thành phố Hải Phòng ảnh 1