(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh BTC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 như sau:
Ngày 27/11/2020, đấu giá các tài sản có kèm lợi thế quyền thuê đất tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai ảnh 1