(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (Số 16, ngõ 20, đường Lê Lợi, khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

a. Tài sản đấu giá:

* Quyền sử dụng đất các thửa đất trồng lúa số 116 có diện tích 252m2; thửa đất số 117 có diện tích 164m2; thửa đất số 137 có diện tích 154m2; thửa đất số 185 có diện tích 148m2; thửa đất số 151 có diện tích 159m2 thuộc tờ bản đồ số 20 bản đồ địa chính xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn lập năm 2004. Thửa đất số 68 có diện tích 480m2; thửa đất số 60 có diện tích 281m2 thuộc tờ bản đồ số 33 bản đồ địa chính xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn lập năm 2004. Thửa đất số 40 có diện tích 366m2 tờ bản đồ số 32 bản đồ địa chính xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn lập năm 2004. Các thửa đất trên đều nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số seri BA894617 số vào sổ cấp GCN CH 00038 ngày 30/11/2009 gồm 08 thửa có tổng diện tích là 2004m2 đất, mục đích sử dụng: đất trồng lúa nước, các thửa đất trên đều có địa chỉ tại: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Hiện các thửa đất trên đã bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định theo Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn.

* Các thửa đất trên có cạnh tiếp giáp như sau:

- Thửa đất trồng lúa số 116 tờ bản đồ số 20 có diện tích 252m2 có các cạnh tiếp giáp:

Phía Tây bắc tiếp giáp tiếp giáp thửa đất số 104, thửa đất 105 của ông Triệu Văn Chức và bà Nông Thị Mảo, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Đông nam tiếp giáp thửa đất số 137, thửa đất số 117 của bà Triệu Thị Diện.

Phía Tây Nam tiếp giáp thửa đất số 115 của ông Triệu Văn Chức, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Đông bắc tiếp giáp đường đất do UBND xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn quản lý và thửa số bỏ hoang không có người sử dụng.

- Thửa đất trồng lúa số 117 tờ bản đồ số 20 có diện tích 164m2 có các cạnh tiếp giáp:

Phía Tây Bắc tiếp giáp thửa đất số 116 của bà Triệu Thị Diện.

Phía Đông Nam tiếp giáp thửa đất số 118 của ông Hoàng Văn Lý, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Đông Bắc tiếp giáp đất thuộc quyền quản lý của UBND xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và thửa đất số 118 của ông Hoàng Văn Lý, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Tây Nam tiếp giáp thửa đất số 137 của bà Triệu Thị Diện.

- Thửa đất trồng lúa số 137 tờ bản đồ số 20 có diện tích 154m2 có các cạnh tiếp giáp:

Phía Tây Bắc tiếp giáp thửa đất số 115 của ông Triệu Văn Chức, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và thửa đất số 116 của bà Triệu Thị Diện.

Phía Đông Nam tiếp giáp thửa đất số 138 của ông Hoàng Văn Lý, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Đông Bắc tiếp giáp thửa đất số 117 của bà Triệu Thị Diện và thửa đất số 118 của ông Hoàng Văn Lý, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Tây Nam tiếp giáp với thửa đất số 151 của bà Triệu Thị Diện; thửa đất số 115 của ông Triệu Văn Chức, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

- Thửa đất trồng lúa số 185 tờ bản đồ số 20 có diện tích 148m2 có các cạnh tiếp giáp:

Phía Bắc tiếp giáp đất thuộc quyền quản lý của UBND xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Nam tiếp giáp thửa đất số 184 của ông Hoàng Văn Đẹt, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Đông tiếp giáp thửa đất 187 của ông Hoàng Văn Đẹt, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Tây tiếp giáp thửa đất số 169 của ông Triệu Văn Công (Coóng), địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

- Thửa đất trồng lúa số 151 tờ bản đồ số 33 có diện tích 159m2 có các cạnh tiếp giáp:

Phía Bắc tiếp giáp thửa đất số 115 của ông Triệu Văn Chức và bà Nông Thị Mảo, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Đông tiếp giáp đất thuộc quyền quản lý của UBND xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và thửa đất 137 của bà Triệu Thị Diện.

Phía Nam tiếp giáp đất thuộc quyền quản lý của UBND xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Tây tiếp giáp với đất rừng của ông Hoàng Văn Bằng, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

- Thửa đất số 68 tờ bản đồ số 33 có diện tích 480m2 có các cạnh tiếp giáp:

Phía Nam tiếp giáp thửa đất số 67, thửa đất số 69 của ông Triệu Văn Bầu, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Bắc tiếp giáp thửa đất số 57 của ông Triệu Văn Thạch, địa chỉ: Thôn Nà Nưa, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và thửa đất số 58 của ông Triệu Văn Chức, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Tây tiếp giáp đất của ông Triệu Văn Bầu, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Đông tiếp giáp thửa đất số 60 của bà Triệu Thị Diện.

- Thửa số 60 có diện tích 281m2 thuộc tờ bản đồ số 33 có các cạnh tiếp giáp:

Phía Nam tiếp giáp dòng suối.

Phía Bắc tiếp giáp thửa đất số 58, thửa đất số 59 của ông Triệu Văn Chức, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Tây tiếp giáp thửa đất số 68 của bà Triệu Thị Diện và thửa đất số 69 của ông Triệu Văn Bầu, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Đông tiếp giáp thửa đất số 48 của ông Triệu Văn Chức, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

- Thửa đất số 40 có diện tích 366m2 tờ bản đồ số 32 có các cạnh tiếp giáp:

Phía Đông tiếp giáp thửa đất số 26 của ông Triệu Văn La, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Tây tiếp giáp thửa đất số 56 của ông Triệu Văn La, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phía Nam tiếp giáp thửa đất số 39 của ông Triệu Văn Bầu, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và thửa đất số 41.

Phía Bắc tiếp giáp thửa đất số 38 của ông Triệu Văn Bầu, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; tiếp giáp thửa đất số 14 của ông Triệu Văn Trạng, địa chỉ: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

* Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý của tài sản trên: Tài sản có quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn.

(Kèm theo Sơ đồ vị trí thửa đất)

b. Giá khởi điểm: 68.176.080 đồng (Sáu mươi tám triệu một trăm bảy mươi sáu nghìn không trăm tám mươi đồng chẵn). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản và các chi phí khác (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 02/7/2021 đến ngày 21/7/2021 tại nơi có tài sản - Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ 01 hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng / 01 hồ sơ (Mười triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào 01 trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng số 8400201019623 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn hoặc số 2020226688 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn trong 03 ngày (trong giờ hành chính): Từ ngày 21/7/2021 đến ngày 23/7/2021.

6. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 02/7/2021 đến ngày 21/7/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Người đăng ký tham gia đấu giá là đại diện hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người đăng ký tham gia đấu giá đến Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

+ Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc bản sao có chứng thực Hộ chiếu còn được lưu hành theo quy định của pháp luật và Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu; Phải có Đơn xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp, có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng phát hành và có đóng dấu của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải thực hiện đầy đủ những quy định tại Thông báo đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng ban hành áp dụng đối với tài sản trên.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng trong giờ hành chính trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 26/7/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (Số 16, ngõ 20, đường Lê Lợi, khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Trước khi tổ chức cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền phải thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận, nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

9. Hình thức đấu giá, bước giá, phương thức đấu giá và cách thức trả giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn). Áp dụng từ vòng đấu giá thứ hai trở đi.

c. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định

d. Cách thức trả giá: Quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, ĐT: 0205 3 868 188, 0911 303 266) hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (Số 16, ngõ 20, đường Lê Lợi, khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)./.