(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thanh Liêm thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/5/2022 do Ngân hàng Vietcombank Trần Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thanh Liêm

Địa chỉ: 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0979108351

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Vietcombank Trần Phú

Địa chỉ: 92 Trần Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 26/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 23/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 15:00 25/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 11/05/2022 - 15:00 23/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016; Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo hoặc đăng ký tham gia đấu giá liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thanh Liêm – địa chỉ: 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai-SDT: 0979108351

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 26/05/2022

Địa điểm: 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai