(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/3/2021 do Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trường Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí

Địa chỉ: Tầng 1, Số 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0918060516

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trường Sơn

Địa chỉ: 26 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 26/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:45 23/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 25/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:45 17/03/2021 - 17:00 24/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí. Tài sản này Ngân hàng chưa thực hiện thu giữ nên người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 26/3/2021

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí; Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh