(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, vị trí của tài sản đấu giá, nơi có tài sản, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản:

  a. Tên tài sản đấu giá: Sản phẩm sau khai thác tỉa thưa rừng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân với đặc điểm như sau: 

STT

Phân loại gỗ

ĐVT

( m3)

Khối lượng

Giá trị

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

1

Gỗ nguyên liệu dăm

639,80

1.100.000

703.780.000

Cấp tính < 16 cm

m3

639,80

1.100.000

703.780.000

2

Gỗ gia dụng

1,88,70

273.296.250

Cấp tính 16 - 18 cm

m3

52,00

1.350.000

70.200.000

Cấp tính >18 - 22cm

m3

108,50

1.462,500

158.681.250

Cấp tính >22-26cm

m3

28,20

1.575.000

44.415.000

Tổng cộng

977.076.250

Làm tròn

977.000.000

  b. Địa chỉ khai thác: Gồm 11 lô thuộc khoảnh 2 và 3, tiểu khu 246, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  c. Diện tích khai thác: 32,0ha; Năm trồng: 2010 và 2011.

  d. Đối tượng tỉa thưa: Cây keo cong queo, sâu bệnh, chèn ép cây bản địa, cây keo tập trung mật độ dày để giải phóng tán; cây khai thác tỉa thưa là những cây đánh dấu bắng sơn đỏ.

2. Nơi có tài sản đâú giá: 11 (mười một) lô thuộc khoảnh 2 và 3, tiểu khu 246, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, địa chỉ: thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá khai thác tỉa thưa (lần 2) rừng trồng Dự án Xây dựng trường học và trồng rừng giao lưu của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân; Quyết định số 727/QĐ-SNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án và dự toán tỉa thưa gỗ rừng trồng Dự án Xây dựng trường học và trồng rừng giao lưu để trồng bổ sung cây Bản địa (Khai thác tỉa thừa lần 2),

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 16/12/2019 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân hướng dẫn, thời gian tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2019 tại vị trí gồm 11 lô thuộc khoảnh 2 và 3, tiểu khu 246, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân..

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 977.076.000 đồng (Chín trăm bảy mươi bảy triệu không trăm bảy mươi sáu nghìn đồng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá

a. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 23 tháng 12 năm 2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2019 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 25/12/2019.

c. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

6. Thời gian, địa điểm, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm: Giấy chứng minh nhân dân đối với cá nhân: 01 bản sao; Giấy đăng ký kinh doanh và chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức: 01 bản sao; Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 01 bản sao và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành) và hồ sơ kèm theo, chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

c. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và thời hạn nộp phiếu trả giá:

a. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Phiếu trả giá được khách hàng gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc trực tiếp bỏ vào thùng phiếu trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2019.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân./.